گواهی نامه ها و مجوز ها

تعدادی از دوره های و مجوزهای دریافتی مؤلف در طول سالها تلاش در زمینه تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان